Kuriame išliekamąją vertę


Sužinokite kaip

Susisiekime:

Palikite savo numerį, mes jums paskambinsime

Įvesdami nurodytus duomenis, patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su įtvirtinta Duomenų apsauga svetainėje
SIŲSTI

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos 
  1. Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja interneto svetainės www.sekmeslab.lt  (toliau – Interneto svetainė) lankytojo, suvedusio teisingus savo asmens duomenis interneto svetainės esančiose anketose ar užsisakančio naujienlaiškį (toliau – duomenų subjektas), pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. 
  2. Taisyklių privalo laikytis visi UAB „Sėkmės labaratorija“, įmonės kodas 300151717 (toliau tekste – Duomenų valdytojas) darbuotojai (toliau kartu – darbuotojai) ir įgalioti asmenys, kurie tvarko asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino. Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems tai yra būtina jų funkcijoms vykdyti. 
  3. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 
   1. asmens duomenys –  bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius; 
   2. duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis; 
   3. duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi; 
   4. duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas; 
   5. duomenų valdytojas –  UAB „Sėkmės labaratorija“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 300151717,  Aguonų g. 14-64, LT-03213 Vilnius, Lietuvos Respublika.   
   6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – BDAR) nuostatose. 
  4. Taisyklės parengtos vadovaujantis ADTAĮ, BDAR, Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12) (Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1T-74(1.12.E) redakcija)„Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 
  5. šių Taisyklių tikslas – reglamentuoti duomenų subjektų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, taip pat nustatyti Duomenų subjektų teises, Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su Duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

 

 1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas 
 1. Duomenų valdytojas šių Taisyklių pagrindu Asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu.
 2. Duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko vadovaudamasis šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais: 
  1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais teisės aktais, ir tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais; 
  2. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys; 
  3. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai. Duomenų valdytojas užtikrina, kad jo įgalioti duomenų tvarkytojai (tame tarpe darbuotojai) asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis, ADTAĮ ir BDAR nuostatomis. Duomenų valdytojo įgalioti duomenų tvarkytojai turi teisę rinkti, tvarkyti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip naudoti asmens duomenis tik atlikdami savo tiesiogines funkcijas, apibrėžtas pareigybės aprašyme, pareiginiuose nuostatuose ar tarp Duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo sudaromoje sutartyje. Duomenų tvarkytojas (tame tarpe darbuotojams) draudžiama savavališkai rinkti, tvarkyti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip tvarkyti asmens duomenis. Tvarkomi asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka; 
  4. asmens duomenys tikslinami, taisomi, keičiami, papildomi, anuliuojami bei atkuriami duomenų subjekto prašymu, taip pat duomenų valdytojo iniciatyva; 
  5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi; 
  6. asmens duomenys tvarkomi pagal BDAR, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus. 
 3. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, elektroninio pašto adresas.  
 4. Tiesioginės rinkodaros tikslais Duomenų valdytojas duomenų subjekto asmens duomenis tvarko tik esant duomenų subjekto sutikimui, kurį duomenų subjektas pateikia užsiregistruodamas Interneto svetainėje ir/arba užsisakydamas naujienlaiškį. Duomenų subjekto sutikimas yra išreiškiamas pažymint atitinkamu būdu registracijos formoje pateikiamą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Tokie duomenys renkami ir automatiniu būdu naudojami tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir nustatytais tikslais.  
 5. Duomenų subjektui užsisakant naujienlaiškio prenumeratą, elektroniniu paštu yra siunčiamas elektroninis laiškas, kuriame nurodomas duomenų subjekto sutikimas su prenumerata ir asmens duomenų tvarkymo patvirtinimas spaudžiant mygtuką „Sutinku“ arba aktyvuojant elektroniniame laiške pateiktą interneto svetainės nuorodą, aiškiai pažymint, kad tokios nuorodos aktyvavimas yra sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo. Duomenų subjektas bus laikomas nesutinkantis su prenumerata ir asmens duomenų tvarkymu, jeigu Duomenų subjektas neatliks jokių veiksmų (nespaus ant mygtuko „Sutinku“ arba neaktyvuos interneto svetainės nuorodos). Esant duomenų subjekto nesutikimui - Duomenų valdytojas neatlieka tokio duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmų. 
 6. Duomenų valdytojas įsipareigoja neperleisti jokių asmens duomenų, tvarkomų šiose Taisyklėse nustatytais tikslais jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. 
 7. Registruoto lankytojo asmens duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio Registruoto lankytojo prisijungimo prie Interneto svetainės. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Registruoto lankytojo asmens duomenys sunaikinami galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 
 8. Registruoto lankytojo asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias organizacines bei technines priemones, apsaugančias asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, panaudojimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 
 9. Duomenų valdytojas asmens duomenis renka ir gauna iš sių informacinių šaltinių:
  1. Duomenų subjektų;
  2. Duomenų subjekto prašymu iš trečiųjų šalių, nurodytų paties duomenų subjekto;
  3. Tais atvejais, kai duomenų subjektas registruojasi Duomenų valdytojo interneto tinklalapyje naudodamas turimą facebook.com arba google.com (gmail.com) paskyrą – iš facebook.com arba google.com valdančių bendrovių.
 10. Duomenų valdytojas nerenka ir netvarko jokių duomenų subjektų, esančių jaunesnių nei 16 metų amžiaus asmens duomenų. Duomenų subjektų, nesulaukusių 16 metų, sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo yra laikomi negaliojančiais. Duomenų subjektas, registruodamasis Duomenų valdytojo interneto svetainėje privalo pateikti išsamius ir teisingus Asmens duomenis. Paaiškėjus, kad duomenų subjekto pateikti duomenys yra netikslūs, duomenų valdytojas turi teisę pareikalauti duomenų subjekto patikslinti netikslius duomenis, o duomenų subjektui nepatikslinus asmens duomenų, duomenų valdytojas turi teisę sunaikinti jo žinioje esančius duomenų subjekto duomenis ir panaikinti duomenų subjekto paskyrą.
 11. Duomenų subjektas privalo nedelsdamas atlikti tinkamus asmens duomenų pakeitimus duomenų valdytojo interneto svetainėje arba paštu pranešti duomenų valdytojui, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys pasikeičia po registracijos duomenų valdytojo interneto svetainėje. Duomenų valdytojas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią duomenų subjektui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog duomenų subjektas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius asmens duomenis arba nepateikė ir nepapildė asmens duomenų pasikeitimų.
 12. Duomenų valdytojas įgalioja tvarkyti asmens duomenis tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie yra raštu arba pagal įstatymą įpareigoti:
  1. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis tretiesiems asmenims, kurie nėra įgalioti tvarkyti asmens duomenis ir kuriems nėra suteikta teisė gauti asmens duomenis šiose Taisyklėse ar įstatymuose nustatyta tvarka;
  2. saugoti Asmens duomenų paslaptį;
  3. nedelsiant pranešti duomenų valdytojo vadovui apie bet kokias žinomas aplinkybes, galinčias kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui;
  4. laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

 

 1. Duomenų subjekto teisės 
 1. Duomenų subjektas turi teisę: 
  1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;  
  2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi bei gauti visų savo asmens duomenų pateiktų duomenų valdytojui kopijas įprastiniu kompiuterių nuskaitomų formatu; 
  3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo, išskyrus saugojimą, veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Taisyklių ir kitų įstatymų nuostatų; 
  4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, išskyrus teisės aktuose ir Taisyklėse nustatyta išimtis. 
  5. reikalauti, kad jo asmens duomenys būtų visiškai ištrinti (teisė būti pamirštam), išskyrus atvejus kai duomenų valdytojas negali ištrinti duomenų dėl teisės aktuose įtvirtintų pareigų ir reikalavimų įvykdymo.
 2. Duomenų valdytojas gavęs duomenų subjekto prašymą dėl vienos iš šių Taisyklių 3.1. punkte nurodytų duomenų subjekto teisių vykdymo, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų įvykdo duomenų subjekto reikalavimą arba pateikia duomenų subjektui raštišką atsisakymą dėl veiksmų susijusių su asmens duomenimis vykdymo. 
 3. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę neatlygintinai susipažinti su duomenų valdytojo turimais jo asmens duomenimis. 
 4. Duomenų  subjekto pranešimai ar prašymai duomenų valdytojui teikiami elektroniniu paštu:  info@sekmeslab.lt, arba siunčiant pranešimą pašto siunta duomenų valdytojo buveinės adresu, nurodytu šių Taisyklių 1.2. punkte.  

 

 1. Slapukai 
 1. Interneto svetainėje  yra naudojami slapukai (angl. cookies), kurie padeda užtikrinti Lankytojams teikiamų paslaugų kokybę.  
 2. Slapukas yra mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš duomenų valdytojo interneto svetainės  į duomenų subjekto įrenginio kietąjį diską tam, kad duomenų valdytojas galėtų atskirti duomenų subjekto įrenginio prisijungimą prie duomenų valdytojo sistemos ir tokiu būdu interneto svetainės veikimas būtų pritaikomas ir organizuojamas konkrečiam duomenų subjektui.  
 3. Duomenų valdytiojui slapuku perduodama informacija nėra asmens duomenys ir nėra naudojama duomenų subjekto tapatybei nustatyti.  
 4. Duomenų subjektas sutikimą su slapukų politika patvirtina pažymėdamas, kad „Sutinku“ su slapukų naudojimu šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir tikslais. Duomenų subjektui nesutikus su slapukų naudojimu duomenų valdytojo interneto svetainė gali tinkamai nefunkcionuoti. 
 5. Duomenys apie naudojamus slapukus:

  Pavadinimas

  Aprašymas

  Sukūrimo momentas/ Galiojimo laikas

  CMSSESSIDX

  Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

  Įėjimo į puslapį metu/
  iki interneto svetainės lango uždarymo

  cookiesAgree

  Slapukas, naudojamas atpažinti ar sutikote su slapukų naudojimu mūsų svetainėje

  Nuo sutikimo/Iki ištrynimo

  cookiesLevelX

  Slapukas, atskiriantis kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje

  Nuo sutikimo/Iki ištrynimo

  _ga

  Šį slapuką naudoja „Google Analytics", kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje

  Nuo sutikimo/
  2 metai.

  _gat

  Šie slapukai naudojami „Google Analytics" statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.

  Pirmą kartą atėjus į puslapį/
  iki sesijos pabaigos

  _gid

  Šis slapukas naudojamas „Google Analytics" siekiant atpažinti Asmenį.

  Pirmo įėjimo į puslapį metu/
  2 dienos


  Norėdamas daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, duomenų subjektas gali apsilankyti: http://www.allaboutcookies.org

  Norėdamas sužinoti, kaip panaikinti internetinių puslapių stebėjimą „Google Analytics" slapukais, duomenų subjektas gali aplankyti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

   
 6. Slapukų rūšys:
  1. Seanso slapukai

Seanso slapukai leidžia atpažinti duomenų subjektą per vieną apsilankymą duomenų valdytojo svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai arba pasirinkimai būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta vos tik užveriate naršyklę arba atsijungiate nuo svetainės.

  1. Ilgalaikiai slapukai

Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka duomenų subjekto kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali įrašyti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma iš naujo.

  1. Pirmosios šalies slapukai

Tie slapukai, kurie reikalingi Sėkmės laboratorijos svetainei tinkamai funkcionuoti.

  1. Trečiųjų šalių slapukai

Tie slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per duomenų valdytojo svetainę. Duomenų valdytojo atveju, Sėkmės laboratorijos svetainėje naudojami  „Google Analytics" slapukai, skirti analizuoti svetainės lankomumą. „Google Analytics" anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi Duomenų valdytojo svetaine, bei kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti „Google Analytics". Plačiau apie „Google Analytics" - http://www.google.com/analytics.

Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.

  1. Duomenų valdytojo svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Duomenų subjektas, paspaudęs nuorodą iš Sėkmės laboratorijos interneto svetainės, patekęs į kitus tinklalapius, turėtų atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

 

 1. Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemonės
 1. Duomenų  valdytojas įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Siekdama užtikrinti asmens duomenų apsaugą, duomenų valdytojas įgyvendina šias asmens duomenų apsaugos priemones:
  1. administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personal supažindinimas su asmens duomenų apsauga įdarbinant ir pasibaigus darbo ar panašiems santykiams irk t.);
  2. techninės ir programinės įrangos apsaugos (tarnybinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Bendrovės patalpų priežiūra, serverių kuriuose laikomos duomenų bazės saugumo standartų užtikrinimo ir kt.);
  3. komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas (firewalling) ir kt.
 2. Asmens duomenų tvarkymo saugos reikalavimų yra įpareigojamas laikytis kiekvienas duomenų tvarkytojas, kuriam pavedama atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus. 
 3. Duomenų valdytojas taiko šias organizacines asmens duomenų saugumo priemonės: 
  1. užtikrinama prieigos prie asmens duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė; 
  2. prieiga prie asmens duomenų suteikta tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms, susijusioms su duomenų tvarkymo veiksmais, vykdyti; 
  3. su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems atlikti duomenų tvarkytojui yra duodamas duomenų valdytojo įgaliojimas, nurodymas ar pavedimas; 
  4. įgyvendinti reikalavimai prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiams: užtikrintas jų konfidencialumas; jie yra unikalūs; sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos; keičiami ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius; pirmojo prisijungimo metu naudotojo privalomai keičiami; 
  5. apribojamas neįgaliotų asmenų patekimas į patalpas, kuriose saugomi asmens duomenys; 
  6. užtikrinamas asmens duomenų naikinimas pasibaigus šiose Taisyklėse nustatytam duomenų saugojimo terminui; 
  7. užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos – įdiegiamos antivirusinės programos, vykdomas jų atnaujinimas); 
  8. ne rečiau kaip kartą per 1 metus atliekamas poveikio asmens duomenų saugumui vertinimas; 
  9. aktyvioje (veikiančioje) duomenų bazėje saugomi asmens duomenys šifruojami; 
  10. naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės, kurių pagalba kontroliuojami duomenų bazę / tarnybinę stotį / informacinę sistemą administruojančių asmenų veiksmai. 
 4. Duomenų valdytojo darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, išskyrus atvejus, kai tokia informacija yra vieša pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Konfidencialumo principo darbuotojai turi laikytis net ir pasibaigus darbo santykiams. 

 

 1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimai ir informavimas 
 1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kurie gali sukelti ar sukelia nepageidaujamus padarinius, taip pat prieštarauja įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, normoms. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius kiekvienu konkrečiu atveju nustato duomenų valdytojo vadovas ar iš jo įgaliotų asmenų sudaryta komisija.
 2. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo atveju, duomenų valdytojas nedelsdamas bet ne vėliau kaip per 48 valandas nuo sužinojimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, praneša apie įvykusį pažeidimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir duomenų subjektams, išskyrus atvejus kai asmens duomenų saugumo pažeidimas nekelia realaus pavojaus subjektų teisėms ir laisvėms. Pranešimai apie asmens duomenų apsaugos pažeidimą duomenų subjektams yra siunčiami elektroniniu paštu, kurį duomenų subjektas nurodo duomenų valdytojui, arba pašto siuntą, jeigu duomenų subjektas duomenų valdytojui yra nenurodęs elektroninio pašto adreso.
 3. Tais atvejais, kai Asmens duomenų apsaugos pažeidimas yra nesusijęs su atsitiktiniais gamtos įvykiais (žaibas, potvynis, gaisras ir pan.) ir yra žmogaus veiksmų padarinys, Bendrovė sužinojusi apie Asmens duomenų apsaugos pažeidimą nedelsdama kreipiai į atitinkamas teisėsaugos institucijas su pareiškimu dėl galimai atliktos nusikalstamos veikos.   

 

 

 1. Baigiamosios nuostatos 
 1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu (info@sekmeslab.lt) arba paštu (adresu UAB „Sėkmės labaratorija“,  Aguonų g. 14-64, LT-03213 Vilnius). 
 2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas iš duomenų subjekto ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo asmens prašymo gavimo dienos. 
 3. Šių taisyklių laikomosi priežiūrą atlieka duomenų valdytojo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, Taisyklės yra peržiūrimos ir, jeigu reikia, atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami duomenų valdytojo Interneto svetainėje.
 4. Duomenų valdytojo darbuotojai, kurie įgalioti tvarkyti asmens duomenis, su šiomis Taisyklėmis yra supažindinami pasirašytinai.

Mus galite rasti

UAB "Sėkmės laboratorija" Aguonų g. 14-64, Vilnius

Susisiekime

8 5 272 8137
8 6 577 7757
info@sekmeslab.lt